+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας

Ειδικός κανονισμός

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.)

Εγκρίθηκε στη 10η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

19 Μαΐου 2009

 

Στον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί το Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας (Ε.Κ.Ε.) δυνάμει της από 7-3-1990 απόφασης της Συγκλήτου και βάσει του ισχύοντος κανονισμού του, όπως αυτός αυτοδικαίως προσαρμόζεται στον Γενικό Κανονισμό για τα «Κέντρα» που τέθηκε σε ισχύ με μεταγενέστερη απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση της 28-11-05) και αποτελεί πλέον τον Ειδικό Κανονισμό του Κέντρου, όπως παρακάτω.

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Άρθρο 1

Σύσταση

1. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί «Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας» (Ε.Κ.Ε.), βάσει της από 7-3-1990 απόφασης της Συγκλήτου.

2. Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας .

3. Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου διέπεται πλέον από το Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα «Κέντρα» (απ. Συγκλήτου 28.11.2005), όπως συμπληρώνεται από τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό (απόφαση Συγκλήτου 19 Μαΐου 2009).

Άρθρο 2

Σκοποί

«Σκοποί του ΕΚΕ είναι:

1. Η διεξαγωγή οιασδήποτε μορφής ερευνών και μελετών στο χώρο της Εγκληματολογίας, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το έγκλημα, την παρέκκλιση, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τον κοινωνικό έλεγχο γενικότερα.

2. Η οργάνωση οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων στο χώρο δραστηριότητάς του.

3. Η παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού προσωπικού του.

4. Γενικά, η ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί:

(α) να διευκολύνει το έργο του Τομέα Εγκληματολογίας,

(β) να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας καθώς και τη σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία.»

Άρθρο 3

Μέσα

«Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το ΕΚΕ:

1. Διεξάγει επιστημονικές έρευνες και μελέτες.

2. Εποπτεύει την εκπόνηση εργασιών μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του. Η εποπτεία αυτή μπορεί να γίνεται αυτοτελώς ή σε συσχετισμό με την εκτέλεση επιμέρους ερευνητικού έργου που επιτελείται στα πλαίσια έρευνας του ΕΚΕ στην οποία συμμετέχει ο φοιτητής.

3. Οργανώνει σεμινάρια και μαθήματα για υποψήφιους διδάκτορες καθώς και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

4. Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, κύκλους ελευθέρων μαθημάτων και οιαδήποτε άλλη σχετική εκδήλωση.

5. Οργανώνει κύκλους μαθημάτων, σεμινάρια κλπ., για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση στελεχών σε θέματα αρμοδιότητάς του.

6. Παράγει κάθε είδους εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού προσωπικού του.

7. Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και ιδιαίτερα με την Ελληνική Εταιρία Εγκληματολογίας.

8. Οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη, αρχεία οποιασδήποτε νόμιμης μορφής, τράπεζες δεδομένων, ταινιοθήκη, κλπ., για τη στήριξη του επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου.

9. Πραγματοποιεί επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, παραγωγές ραδιοφωνικών και/ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, κλπ., σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού του προσωπικού.

10. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο αρμοδιότητάς του.

11. Μισθώνει χώρους για την εγκατάσταση των υπηρεσιών και αποκτά την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή.

12. Αναλαμβάνει κάθε άλλη πρόσφορη –και μέσα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας- πρωτοβουλία και ενέργεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του.»

Άρθρο 4

Διοίκηση

1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) που ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, μετά από πρόταση του Τομέα Εγκληματολογίας, με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί.

2. Τα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου, από τα οποία ένα μέλος μπορεί να είναι ομότιμος καθηγητής. Το πέμπτο μέλος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τομέα Εγκληματολογίας. Εφόσον το πέμπτο μέλος ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή και λάβει τον τίτλο του διδάκτορα σε χρόνο προ της τριετίας, τότε ορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Όλα τα μέλη πρέπει να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου.

3. Ένα από τα 4 μέλη Δ.Ε.Π. της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου, ορίζεται από τη Σύγκλητο Διευθυντής του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει από τα μέλη της τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο υποψήφιος Διδάκτορας-Μέλος της Δ.Ε.

4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης, κωλύματος ή αδυναμίας παρακολούθησης των εργασιών της Δ.Ε. επί ένα έτος ή και περισσότερο μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αυτό αντικαθίσταται κατά την προαναφερόμενη διαδικασία.

5. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Διευθυντή ή εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον από τα μέλη της. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Διευθυντή.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικούσας Επιτροπής

1. Ο Διευθυντής προΐσταται του Κέντρου και το εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις του ενώπιον των Αρχών, των δικαστηρίων, καθώς και των τρίτων. Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή και προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των παραδοτέων έργων, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου. Συντονίζει τις δραστηριότητες και το προσωπικό του Κέντρου. Υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας και τις εντολές μισθοδοσίας, καθώς και όλα τα έγγραφα σχετικά με τα παραπάνω. Αποφασίζει για δαπάνες μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Για δαπάνες άνω των 1500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή.

2. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αναπληρώνει τον Διευθυντή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή για το υπόλοιπο της θητείας. Στην περίπτωση αυτή, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ορίζει το νέο Αναπληρωτή Διευθυντή και το νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.

3. Ο Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο του Κέντρου, εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή τα προς συζήτηση θέματα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

4. Ο Διευθυντής του Κέντρου συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, έχει την εποπτεία της διαχείρισης της περιουσίας και των πόρων του Κέντρου και συνεργάζεται με την Επιτροπή Ερευνών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση των πόρων του Κέντρου.

5. Η Διοικούσα Επιτροπή καταρτίζει το ετήσιο ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κέντρου με βάση τις προτάσεις των μελών της.

Άρθρο 6

Πόροι

1. Πόροι του Κέντρου είναι κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και έσοδα από τις δραστηριότητές του.

2. Ο προϋπολογισμός του εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και εκτελείται από το Διευθυντή του.

Άρθρο 7

Διαχείριση

1. Για το Κέντρο τηρείται Αποθεματικό στην Επιτροπή Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) το οποίο προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα ή άλλους πόρους του Κέντρου. Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του Κέντρου γίνονται από τον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης και χρηματοδότησης.

2. Η πραγματοποίηση δαπάνης από τον ΕΛΚΕ που αφορά το Αποθεματικό, γίνεται, είτε με εντολή του Διευθυντή (μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.), είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (για ποσό άνω των 1500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α).

3. Η πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή μελέτης γίνεται με εντολή του εκάστοτε Επιστημονικού Υπευθύνου, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο . Το 15% του προϋπολογισμού των Ερευνών ή Μελετών διατίθεται στον ΕΛΚΕ όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης.

Άρθρο 8

Προσωπικό

1. Το Κέντρο δύναται να στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, το οποίο προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή έργο. Είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού, το οποίο διατίθεται στο Κέντρο από άλλους φορείς, καθώς, επίσης, μονίμου προσωπικού, εφόσον δημιουργηθούν αντίστοιχες οργανικές θέσεις ερευνητών και διοικητικού προσωπικού.

2. Το προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, συνάπτει συμβάσεις με το Κέντρο, με τους όρους απασχόλησης και τις υποχρεώσεις και δικαιώματα και των δύο μερών.

3. Στο πάσης φύσεως προσωπικό δύναται να καταβάλλεται με ειδικές συμβάσεις αμοιβή για την παροχή ειδικού έργου.

4. Το διοικητικό προσωπικό παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου. Το επιστημονικό προσωπικό παρέχει το ερευνητικό, μελετητικό, συμβουλευτικό, συγγραφικό ή διδακτικό έργο που κατά περίπτωση απαιτείται.

5. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., από Διδάκτορες, υποψήφιους Διδάκτορες ή Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Εγκληματολογίας και κατά περίπτωση από Εξωτερικούς Συνεργάτες για εξειδικευμένα θέματα ερευνών. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Εταίροι Ερευνητές. Μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ερευνητές αντιστοίχου βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υποχρεωτικά κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Οι εταίροι ερευνητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος.

Β. Συνεργάτες ερευνητές. Οι συνεργάτες ερευνητές μπορούν να είναι μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή στελέχη του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο Οι συνεργάτες ερευνητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος.

Γ. Βοηθοί ερευνητές. Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή προπτυχιακοί φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επικουρούν τους εταίρους και συνεργάτες ερευνητές στο έργο τους.

5. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο για κάθε έργο που αναλαμβάνει το Κέντρο. Ο Επιστημονικός υπεύθυνος δύναται να είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλος Δ.Ε.Π. ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ερευνητής αντιστοίχου βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κατηγορία Α (Εταίροι ερευνητές). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος εποπτεύει και συντονίζει το προσωπικό που ασχολείται με το σχετικό έργο, για το οποίο φέρει και την επιστημονική ευθύνη του τελικού αποτελέσματος.

6. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να κληθούν να συνεπικουρήσουν το έργο ή επί μέρους προγράμματα του Κέντρου εξέχουσες προσωπικότητες ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι ή μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου.

7. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επιτίμου Μέλους του Κέντρου σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιστήμονες, των οποίων η συμβολή στους κλάδους που καλύπτει το Κέντρο, και δη στον τομέα της Εγκληματολογίας, υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντική. Τα μέλη αυτά θα μπορούν να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Κέντρου και να εισηγούνται για κάθε θέμα αναγόμενο στην επιστημονική τους δραστηριότητα.

Άρθρο 9

Διάλυση

Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου η οποία λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας που λαμβάνεται επίσης με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για τα «Κέντρα».

Άρθρο 10

Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών Ειδικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με την ίδια διαδικασία (απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μετά από εισήγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου).

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό για τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών και θεμάτων.