+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ιστορικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ως επίσημα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Μεταπτυχιακό, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, αρχικά με τον τίτλο «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» (ΦΕΚ 1200/26-8-2003) και από τον Ιούλιο 2014 με τον νυν τίτλο του (ΦΕΚ 2006/23-7-20141661/10-6-16). Στο πλαίσιο της επανίδρυσης όλων των Π.Μ.Σ., το ισχύον ΦΕΚ είναι το υπ' αρ. 2485/28-6-18, τ.Β. 

Ο Τομέας Εγκληματολογίας έχει σημαντική παράδοση στις μεταπτυχιακές σπουδές, δεδομένου ότι λειτούργησε το πρώτο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Εγκληματολογίας από το 1984, με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, στον Τομέα Εγκληματολογίας λειτούργησε από το έτος 1998, η κατεύθυνση Εγκληματολογίας στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες» (ΕΠΕΑΕΚ Β’ ΚΠΣ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τη συμμετοχή και του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ευρω-Αμερικανικής συνεργασίας του Τομέα Εγκληματολογίας, με θέμα «Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος και η απάντηση της δικαιοσύνης» που οδηγούσε σε χορήγηση κοινού διπλώματος από έξι Πανεπιστήμια (American University Washington, Florida State University και Sam Houston-Texas University, Παντείου Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου της Μπολώνιας και Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης).

Σκοπός του ΠΜΣ «Εγκληματολογία» είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που το δημιουργούν καθώς επίσης και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες, ερευνητές και σύμβουλοι, ικανοί να στελεχώσουν τις κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και ειδικότερα αστυνομία, σωφρονιστικά καταστήματα, υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής, διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες (κράτους, δήμων, ιδιωτικών φορέων), τα Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, τα κέντρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων, (απ)εξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κλπ) ή θυμάτων εγκληματικότητας (κακοποιημένες γυναίκες, παιδιά κλπ), καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς.

Όπως προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής στις ετήσιες εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, υπάρχει μια υψηλή και διαρκώς αυξητική τάση επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Οι αιτήσεις συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 250 και 300 περίπου κατ΄ έτος και συγκεκριμένα: κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10 (263), 2010-11 (258), 2011-12 (203), 2012-13 (247) και 2013-14 (281). Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλός δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των προς πλήρωση μέσω των εισαγωγικών εξετάσεων θέσεων (15). Αξιοσημείωτη είναι, μάλιστα, η επιλεξιμότητα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και από αποφοίτους άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 65% περίπου του συνόλου των υποψηφίων. Το γεγονός αυτό αντανακλά την απήχηση του εν λόγω Προγράμματος, την αναγνώρισή του και το διεπιστημονικό του χαρακτήρα. [βλ. Ζαραφωνίτου, Χρ., «Μεταπτυχιακές σπουδές Εγκληματολογίας στα ελληνικά πανεπιστήμια: Διδασκαλία και έρευνα», στο Χ.Ζαραφωνίτου (Δ/νση έκδοσης), Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου,  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2012, σ.σ. 100-115]. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η θετική εικόνα του ενισχύεται περαιτέρω από τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του, όπως προκύπτει και από σχετική διερεύνηση, η οποία διενεργήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, και συμπεριέλαβε όσους είχαν εισαχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από την έναρξη της λειτουργίας του (2003) έως και όσους είχαν αποφοιτήσει – έχοντας υποστηρίξει επιτυχώς τη διπλωματική τους εργασία - μέχρι και την προαναφερθείσα περίοδο διεξαγωγής της καταλογογράφησης. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, ο αριθμός των αποφοίτων μεταξύ 2003 και 2010 ανέρχεται στους ενενήντα έξι (96), εκ των οποίων είκοσι έξι (26) άνδρες (27,1%) και εβδομήντα (70) γυναίκες (73%). Παράλληλα, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους παραπάνω αποφοίτους (81 απαντήσεις, 23 άνδρες-58 γυναίκες), διαπιστώθηκε μεταξύ των άλλων, αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα μετά την αποφοίτηση από το ΠΜΣ (της τάξεως του 32,1%), χωρίς παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σημαντική αύξηση (55,5%) των απασχολούμενων μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματός τους (από τους 27, οι οποίοι κατά το έτος εισαγωγής δεν εργάζονταν, οι 15 αποκαταστάθηκαν εργασιακά).

Το ΠΜΣ «Εγκληματολογία» έχει λάβει άριστες αξιολογήσεις, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στην αντίστοιχη ενότητα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2022