+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εξεταστέα Ύλη

Τα γνωστικά πεδία και η ενδεικτική εξεταστέα ύλη για τη γραπτή εξέταση είναι:

 

 Α. Εγκληματολογική θεωρία

 1. Το εγκληματικό φαινόμενο, τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του.

2. Γένεση, εξέλιξη , διακρίσεις και χαρακτηριστικά της Εγκληματολογίας.

3. Θεωρητικά ρεύματα στην Εγκληματολογία

4. Σύγχρονες θεωρητικές κατευθύνσεις στην  Εγκληματολογία

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία 

Αλεξιάδης Στ., Εγκληματολογία,  Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2011

Δασκαλάκης Η., Η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης, Σάκκουλας, Αθήνα, 1985

Λάζος Γρ., Κριτική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007

Φαρσεδάκης Ι., Η εγκληματολογική σκέψη από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1990

Φαρσεδάκης Ι., Στοιχεία Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005

Χάιδου Α., Θετικιστική Εγκληματολογία - Αιτιολογικές Προσεγγίσεις του Εγκληματικού Φαινομένου, 3η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2020

 

Β.  Εμπειρική Εγκληματολογία

 1. Μέθοδοι και τεχνικές της Εγκληματολογικής έρευνας

2. Φαινομενολογία και σύγχρονες τάσεις Εγκληματολογικής έρευνας

3. Σημαντικά προβλήματα Εγκληματολογικής έρευνας

4. Χρησιμότητα και προοπτικές της εγκληματολογικής έρευνας

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:                      

 Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2004.

Ζαραφωνίτου Χ., Ο  φόβος του εγκλήματος, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002.

Ζαραφωνίτου Χ., Τιμωρητικότητα. Σύγχρονες τάσεις, διαστάσεις και εγκληματολογικοί προβληματισμοί, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα,  2008.

Σπινέλλη Κ.Δ., Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, β΄έκδοση ανανεωμένη, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005. 

 

Αντεγκληματική πολιτική

 1. Ρεύματα και τάσεις αντεγκληματικής Πολιτικής

2. Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος.

3. Σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης

4. Ποινολογία-Σωφρονιστική

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:

Delmas-Marty Μ., Πρότυπα και τάσεις αντεγκλημαπκής πολιτικής, Μετ. Χ. Ζαραφωνίτου, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, χ.χ.,

Ζαραφωνίτου Χ., Η πρόληψη της Εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της Εγκληματολογικής έρευνας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.

Λαμπροπούλου Ε., Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, Παπαζήσης, Αθήνα, 1994.

Παπαθεοδώρου Θ., Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική. Συγκριτική προσέγγιση, 2η έκδοση, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005.

Α. Χάιδου, Ποινολογία - Σωφρονιστική, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2018. 

Αθήνα, Μάιος 2020