Αρχείο Θεμάτων Εισαγωγικών Εξετάσεων

Δείτε στο συννημένο το αρχείο των Θεματικών Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ «Εγκληματολογία» τον οποίο παρακαλούμε να συμβουλευθείτε στο:   http://criminology.panteion.gr/σπουδες/μεταπτυχιακό/κανονισμος

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  • Δεκτοί γίνονται  κατ’ ανώτατο δέκα πέντε (15) συνολικά υποψήφιοι, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:

Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%

Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

  • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών, με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις οφείλουν να έχουν επιτύχει σε προφορικές εξετάσεις επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων Εγκληματολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.

 Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.

Σε κάθε περίπτωση, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση υποψηφίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες Τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον υπάρχει ουσιαστική τεκμηρίωση της δυνατότητας συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΙΤΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική), ειδικότερα Proficiency Cambridge/Michigan ή TOEFL με 550 (παλαιά βαθμολογία)/213(νέα βαθμολογία) και άνω, ή Sorbonne I ή DALF. Σε περίπτωση, που o υποψήφιος δεν διαθέτει τον ανωτέρω τίτλο σπουδών ή άλλον αντίστοιχο που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, εξετάζεται γραπτώς στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσει. Εξαίρεση γίνεται δεκτή για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

  • Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι εισαγωγικές εξετάσεις γίνονται εντός του Σεπτεμβρίου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με ανακοίνωση). Εκείνοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας εξετάζονται πρώτα γραπτώς στην ξένη γλώσσα που δήλωσαν από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Όσοι από αυτούς επιτύχουν συμμετέχουν, στη συνέχεια, στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις.

Η ενδεικτική βιβλιογραφία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιατρικούς, υπάρχει δυνατότητα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής και αφού προσκομισθούν ιατρικά ή άλλα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν.  

Οι εξετάσεις διεξάγονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων. Τα γραπτά βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-10 με βάση επιτυχίας το 5 και στη συνέχεια αποκαλύπτονται τα ονόματα σε ειδική συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής και συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναφέρονται κατ’ αλφαβητική σειρά οι επιτυχόντες. 

Τα γραπτά των εισαγωγικών γραπτών εξετάσεων διατηρούνται στο αρχείο του ΠΜΣ για μία τριετία.

Στη συνέχεια οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής. Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται η επίδοσή τους στα εγκληματολογικά προπτυχιακά μαθήματα, η ερευνητική και επαγγελματική τους δραστηριότητα και οι  επιστημονικές δημοσιεύσεις τους καθώς και η εν γένει ενημέρωση και το ενδιαφέρον τους για την Εγκληματολογία. Οι δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με το άρ.5 του Κανονισμού, εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Εφόσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην τελευταία θέση, η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες.

 

Εξεταστέα Ύλη

Τα γνωστικά πεδία και η ενδεικτική εξεταστέα ύλη για τη γραπτή εξέταση είναι:

 

 Α. Εγκληματολογική θεωρία

 1. Το εγκληματικό φαινόμενο, τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του.

2. Γένεση, εξέλιξη , διακρίσεις και χαρακτηριστικά της Εγκληματολογίας.

3. Θεωρητικά ρεύματα στην Εγκληματολογία

4. Σύγχρονες θεωρητικές κατευθύνσεις στην  Εγκληματολογία

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία 

Αλεξιάδης Στ., Εγκληματολογία,  Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2011

Δασκαλάκης Η., Η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης, Σάκκουλας, Αθήνα, 1985

Λάζος Γρ., Κριτική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007

Φαρσεδάκης Ι., Η εγκληματολογική σκέψη από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1990

Φαρσεδάκης Ι., Στοιχεία Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005

Χάιδου Α., Θετικιστική Εγκληματολογία - Αιτιολογικές Προσεγγίσεις του Εγκληματικού Φαινομένου, 3η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2020

 

Β.  Εμπειρική Εγκληματολογία

 1. Μέθοδοι και τεχνικές της Εγκληματολογικής έρευνας

2. Φαινομενολογία και σύγχρονες τάσεις Εγκληματολογικής έρευνας

3. Σημαντικά προβλήματα Εγκληματολογικής έρευνας

4. Χρησιμότητα και προοπτικές της εγκληματολογικής έρευνας

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:                      

 Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2004.

Ζαραφωνίτου Χ., Ο  φόβος του εγκλήματος, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002.

Ζαραφωνίτου Χ., Τιμωρητικότητα. Σύγχρονες τάσεις, διαστάσεις και εγκληματολογικοί προβληματισμοί, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα,  2008.

Σπινέλλη Κ.Δ., Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, β΄έκδοση ανανεωμένη, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005. 

 

Αντεγκληματική πολιτική

 1. Ρεύματα και τάσεις αντεγκληματικής Πολιτικής

2. Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος.

3. Σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης

4. Ποινολογία-Σωφρονιστική

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:

Delmas-Marty Μ., Πρότυπα και τάσεις αντεγκλημαπκής πολιτικής, Μετ. Χ. Ζαραφωνίτου, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, χ.χ.,

Ζαραφωνίτου Χ., Η πρόληψη της Εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της Εγκληματολογικής έρευνας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.

Λαμπροπούλου Ε., Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, Παπαζήσης, Αθήνα, 1994.

Παπαθεοδώρου Θ., Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική. Συγκριτική προσέγγιση, 2η έκδοση, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005.

Α. Χάιδου, Ποινολογία - Σωφρονιστική, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2018. 

Αθήνα, Μάιος 2020

Αίτηση Συμμετοχής

... για το ακαδ. έτος 2021-22

Προκήρυξη των εισαγωγικών εξετάσεων 2021-2022 του ΠΜΣ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ"

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

ΦΕΚ υπ’ αρ. 2485/28-6-2018, τ.Β΄

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν καθώς επίσης  και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.

Το Π.Μ.Σ. είναι διετούς διάρκειας και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εγκληματολογία».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.. καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.        

Δεκτοί γίνονται  κατ’ ανώτατο δέκα πέντε (15) συνολικά υποψήφιοι, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:

Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%

Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να καταθέσουν ταχυδρομικά από 01 έως και 30 Ιουνίου 2021, με συστημένη επιστολή (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου από 01 έως και 30 Ιουνίου 2021) για το ΠΜΣ «Εγκληματολογία», τα εξής:

  • Αίτηση υποψηφιότητας η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Εγκληματολογία», συνοδευόμενη από:
  • Έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών. Η Υπεύθυνη Δήλωση το έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εμπεριέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας.
  •  Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και  πιστοποίηση ξένης γλώσσας, εφόσον είναι διαθέσιμα κατά την κατάθεση της αίτησης.
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για διευκρινίσεις μπορείτε να θέσετε ηλεκτρονικό ερώτημα  στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  με κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η αναλυτική προκήρυξη υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας:

 https://criminology.panteion.gr/index.php?lang=el

 

Αθήνα, 11/5/2021

Η Διευθύντρια

 

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

 

Βρίσκεστε εδώ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ