Ειδικός κανονισμός

Άρθρο 8

Προσωπικό

1.Το Κέντρο δύναται να στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, το οποίο προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή έργο. Είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού, το οποίο διατίθεται στο Κέντρο από άλλους φορείς, καθώς, επίσης, μονίμου προσωπικού, εφόσον δημιουργηθούν αντίστοιχες οργανικές θέσεις ερευνητών και διοικητικού προσωπικού.

2.Το προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, συνάπτει συμβάσεις με το Κέντρο, με τους όρους απασχόλησης και τις υποχρεώσεις και δικαιώματα και των δύο μερών.

3.Στο πάσης φύσεως προσωπικό δύναται να καταβάλλεται με ειδικές συμβάσεις αμοιβή για την παροχή ειδικού έργου.

4.Το διοικητικό προσωπικό παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου. Το επιστημονικό προσωπικό παρέχει το ερευνητικό, μελετητικό, συμβουλευτικό, συγγραφικό ή διδακτικό έργο που κατά περίπτωση απαιτείται.

5.Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., από Διδάκτορες, υποψήφιους Διδάκτορες ή Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Εγκληματολογίας και κατά περίπτωση από Εξωτερικούς Συνεργάτες για εξειδικευμένα θέματα ερευνών. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Εταίροι Ερευνητές. Μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ερευνητές αντιστοίχου βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υποχρεωτικά κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Οι εταίροι ερευνητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος.

Β. Συνεργάτες ερευνητές. Οι συνεργάτες ερευνητές μπορούν να είναι μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή στελέχη του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο Οι συνεργάτες ερευνητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος.

Γ. Βοηθοί ερευνητές. Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή προπτυχιακοί φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επικουρούν τους εταίρους και συνεργάτες ερευνητές στο έργο τους.

5.Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο για κάθε έργο που αναλαμβάνει το Κέντρο. Ο Επιστημονικός υπεύθυνος δύναται να είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλος Δ.Ε.Π. ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ερευνητής αντιστοίχου βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κατηγορία Α (Εταίροι ερευνητές). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος εποπτεύει και συντονίζει το προσωπικό που ασχολείται με το σχετικό έργο, για το οποίο φέρει και την επιστημονική ευθύνη του τελικού αποτελέσματος.

6. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να κληθούν να συνεπικουρήσουν το έργο ή επί μέρους προγράμματα του Κέντρου εξέχουσες προσωπικότητες ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι ή μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου.

7.Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επιτίμου Μέλους του Κέντρου σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιστήμονες, των οποίων η συμβολή στους κλάδους που καλύπτει το Κέντρο, και δη στον τομέα της Εγκληματολογίας, υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντική. Τα μέλη αυτά θα μπορούν να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Κέντρου και να εισηγούνται για κάθε θέμα αναγόμενο στην επιστημονική τους δραστηριότητα.

 

Άρθρο 9

Διάλυση

Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου η οποία λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας που λαμβάνεται επίσης με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για τα «Κέντρα».

 

Άρθρο 10

Τελικές διατάξεις

1.Ο παρών Ειδικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με την ίδια διαδικασία (απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μετά από εισήγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου).

2.Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό για τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών και θεμάτων.

 

Βρίσκεστε εδώ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ