Ειδικός κανονισμός

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικούσας Επιτροπής

1.Ο Διευθυντής προΐσταται του Κέντρου και το εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις του ενώπιον των Αρχών, των δικαστηρίων, καθώς και των τρίτων. Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή και προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των παραδοτέων έργων, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου. Συντονίζει τις δραστηριότητες και το προσωπικό του Κέντρου. Υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας και τις εντολές μισθοδοσίας, καθώς και όλα τα έγγραφα σχετικά με τα παραπάνω. Αποφασίζει για δαπάνες μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Για δαπάνες άνω των 1500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή.

2.Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αναπληρώνει τον Διευθυντή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή για το υπόλοιπο της θητείας. Στην περίπτωση αυτή, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ορίζει το νέο Αναπληρωτή Διευθυντή και το νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.

3.Ο Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο του Κέντρου, εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή τα προς συζήτηση θέματα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

4.Ο Διευθυντής του Κέντρου συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, έχει την εποπτεία της διαχείρισης της περιουσίας και των πόρων του Κέντρου και συνεργάζεται με την Επιτροπή Ερευνών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση των πόρων του Κέντρου.

5.Η Διοικούσα Επιτροπή καταρτίζει το ετήσιο ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κέντρου με βάση τις προτάσεις των μελών της.

 

Άρθρο 6

Πόροι

1.Πόροι του Κέντρου είναι κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και έσοδα από τις δραστηριότητές του.

2.Ο προϋπολογισμός του εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και εκτελείται από το Διευθυντή του.

 

Άρθρο 7

Διαχείριση

1.Για το Κέντρο τηρείται Αποθεματικό στην Επιτροπή Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) το οποίο προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα ή άλλους πόρους του Κέντρου. Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του Κέντρου γίνονται από τον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης και χρηματοδότησης.

2.Η πραγματοποίηση δαπάνης από τον ΕΛΚΕ που αφορά το Αποθεματικό, γίνεται, είτε με εντολή του Διευθυντή (μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (για ποσό άνω των 1500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α).

3.Η πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή μελέτης γίνεται με εντολή του εκάστοτε Επιστημονικού Υπευθύνου, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο . Το 15% του προϋπολογισμού των Ερευνών ή Μελετών διατίθεται στον ΕΛΚΕ όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης.

 

Βρίσκεστε εδώ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ