Ειδικός κανονισμός

Άρθρο 3

Μέσα

«Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το ΕΚΕ:

1. Διεξάγει επιστημονικές έρευνες και μελέτες.

2. Εποπτεύει την εκπόνηση εργασιών μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του. Η εποπτεία αυτή μπορεί να γίνεται αυτοτελώς ή σε συσχετισμό με την εκτέλεση επιμέρους ερευνητικού έργου που επιτελείται στα πλαίσια έρευνας του ΕΚΕ στην οποία συμμετέχει ο φοιτητής.

3. Οργανώνει σεμινάρια και μαθήματα για υποψήφιους διδάκτορες καθώς και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

4. Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, κύκλους ελευθέρων μαθημάτων και οιαδήποτε άλλη σχετική εκδήλωση.

5. Οργανώνει κύκλους μαθημάτων, σεμινάρια κλπ., για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση στελεχών σε θέματα αρμοδιότητάς του.

6. Παράγει κάθε είδους εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού προσωπικού του.

7. Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και ιδιαίτερα με την Ελληνική Εταιρία Εγκληματολογίας.

8. Οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη, αρχεία οποιασδήποτε νόμιμης μορφής, τράπεζες δεδομένων, ταινιοθήκη, κλπ., για τη στήριξη του επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου.

9. Πραγματοποιεί επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, παραγωγές ραδιοφωνικών και/ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, κλπ., σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού του προσωπικού.

10. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο αρμοδιότητάς του.

11. Μισθώνει χώρους για την εγκατάσταση των υπηρεσιών και αποκτά την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή.

12. Αναλαμβάνει κάθε άλλη πρόσφορη –και μέσα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας- πρωτοβουλία και ενέργεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του.»

Άρθρο 4

Διοίκηση

1.Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) που ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, μετά από πρόταση του Τομέα Εγκληματολογίας, με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί.

2.Τα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου, από τα οποία ένα μέλος μπορεί να είναι ομότιμος καθηγητής. Το πέμπτο μέλος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τομέα Εγκληματολογίας. Εφόσον το πέμπτο μέλος ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή και λάβει τον τίτλο του διδάκτορα σε χρόνο προ της τριετίας, τότε ορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Όλα τα μέλη πρέπει να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου.

3.Ένα από τα 4 μέλη Δ.Ε.Π. της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου, ορίζεται από τη Σύγκλητο Διευθυντής του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει από τα μέλη της τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο υποψήφιος Διδάκτορας-Μέλος της Δ.Ε.

4.Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης, κωλύματος ή αδυναμίας παρακολούθησης των εργασιών της Δ.Ε. επί ένα έτος ή και περισσότερο μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αυτό αντικαθίσταται κατά την προαναφερόμενη διαδικασία.

5.Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Διευθυντή ή εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον από τα μέλη της. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Διευθυντή.

Βρίσκεστε εδώ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ