Ειδικός κανονισμός

Στον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί το Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας (Ε.Κ.Ε.) δυνάμει της από 7-3-1990 απόφασης της Συγκλήτου και βάσει του ισχύοντος κανονισμού του, όπως αυτός αυτοδικαίως προσαρμόζεται στον Γενικό Κανονισμό για τα «Κέντρα» που τέθηκε σε ισχύ με μεταγενέστερη απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση της 28-11-05) και αποτελεί πλέον τον Ειδικό Κανονισμό του Κέντρου, όπως παρακάτω.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.)

Εγκρίθηκε στη 10η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

19 Μαΐου 2009

 

Στον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί το Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας (Ε.Κ.Ε.) δυνάμει της από 7-3-1990 απόφασης της Συγκλήτου και βάσει του ισχύοντος κανονισμού του, όπως αυτός αυτοδικαίως προσαρμόζεται στον Γενικό Κανονισμό για τα «Κέντρα» που τέθηκε σε ισχύ με μεταγενέστερη απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση της 28-11-05) και αποτελεί πλέον τον Ειδικό Κανονισμό του Κέντρου, όπως παρακάτω:

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Άρθρο 1

Σύσταση

1.Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί «Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας» (Ε.Κ.Ε.), βάσει της από 7-3-1990 απόφασης της Συγκλήτου.

2.Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας .

3.Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου διέπεται πλέον από το Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα «Κέντρα» (απ. Συγκλήτου 28.11.2005), όπως συμπληρώνεται από τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό (απόφαση Συγκλήτου 19 Μαΐου 2009).

 

Άρθρο 2

Σκοποί

«Σκοποί του ΕΚΕ είναι:

1. Η διεξαγωγή οιασδήποτε μορφής ερευνών και μελετών στο χώρο της Εγκληματολογίας, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το έγκλημα, την παρέκκλιση, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τον κοινωνικό έλεγχο γενικότερα.

2. Η οργάνωση οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων στο χώρο δραστηριότητάς του.

3. Η παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού προσωπικού του.

4. Γενικά, η ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί:

(α) να διευκολύνει το έργο του Τομέα Εγκληματολογίας,

(β) να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας καθώς και τη σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία.»

Βρίσκεστε εδώ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ