Αρχείο Θεμάτων Εισαγωγικών Εξετάσεων

Δείτε στο συννημένο το αρχείο των Θεματικών Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ «Εγκληματολογία» τον οποίο παρακαλούμε να συμβουλευθείτε στο:   http://criminology.panteion.gr/σπουδες/μεταπτυχιακό/κανονισμος

 

Στο ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ Παντείου Πανεπιστημίου, γίνονται  δεκτοί κατ’ έτος, δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:

Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%

Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Αποδεκτοί υποψήφιοι είναι οι πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις οφείλουν να έχουν επιτύχει σε προφορικές εξετάσεις επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων Εγκληματολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.

 Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.

Σε κάθε περίπτωση, η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση υποψηφίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον υπάρχει ουσιαστική τεκμηρίωση της δυνατότητας συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΙΤΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική), ειδικότερα Proficiency Cambridge/Michigan ή TOEFL με 550 (παλαιά βαθμολογία)/213(νέα βαθμολογία) και άνω, ή Sorbonne I ή DALF. Σε περίπτωση, που o υποψήφιος δεν διαθέτει τον ανωτέρω τίτλο σπουδών ή άλλον αντίστοιχο που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, εξετάζεται γραπτώς στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσει. Εξαίρεση γίνεται δεκτή για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Εξεταστέα Ύλη

Τα γνωστικά πεδία και η ενδεικτική εξεταστέα ύλη για τη γραπτή εξέταση είναι:

 

 Α. Εγκληματολογική θεωρία

 1. Το εγκληματικό φαινόμενο, τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του.

2. Γένεση , εξέλιξη , διακρίσεις και χαρακτηριστικά της Εγκληματολογίας.

3. Θεωρητικά ρεύματα στην Εγκληματολογία

4. Σύγχρονες θεωρητικές κατευθύνσεις στην  Εγκληματολογία

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία 

Αλεξιάδης Στ., Εγκληματολογία,  Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2011

Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου Α., Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1984

Δασκαλάκης Η., Η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης, Σάκκουλας, Αθήνα, 1985

Λάζος Γρ., Κριτική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007

Σπινέλλη Κ.Δ., Εγκληματολογία: Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014

Φαρσεδάκης Ι., Η εγκληματολογική σκέψη από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1990

Φαρσεδάκης Ι., Στοιχεία Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005

Χάιδου Α., Θετικιστική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1996

 

Β.  Εμπειρική Εγκληματολογία

 1. Μέθοδοι και τεχνικές της Εγκληματολογικής έρευνας

2. Φαινομενολογία και σύγχρονες τάσεις Εγκληματολογικής έρευνας

3. Σημαντικά προβλήματα Εγκληματολογικής έρευνας

4. Χρησιμότητα και προοπτικές της εγκληματολογικής έρευνας

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:                      

 Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2004.

Ζαραφωνίτου Χ., Ο  φόβος του εγκλήματος, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002.

Ζαραφωνίτου Χ., Τιμωρητικότητα. Σύγχρονες τάσεις, διαστάσεις και εγκληματολογικοί προβληματισμοί, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα,  2008.

Ζαραφωνίτου Χ., Η πρόληψη της Εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της Εγκληματολογικής έρευνας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.

Σπινέλλη Κ.Δ., Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, β΄έκδοση ανανεωμένη, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005. 

 

Αντεγκληματική πολιτική

 1. Ρεύματα και τάσεις αντεγκληματικής Πολιτικής

2. Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος.

3. Σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης

4. Ποινολογία-Σωφρονιστική

 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:

Delmas-Marty Μ., Πρότυπα και τάσεις αντεγκλημαπκής πολιτικής, Μετ. Χ. Ζαραφωνίτου, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, χ.χ.,

Δασκαλάκη Η., Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης (παραδόσεις), Α. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 1985.

Ζαραφωνίτου Χ., Η πρόληψη της Εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της Εγκληματολογικής έρευνας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.

Λαμπροπούλου Ε., Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, Παπαζήσης, Αθήνα, 1994.

Λαμπροπούλου Ε., Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1999. 

Μαγγανά Α., Θέματα  εγκληματολογικά  και  ποινικού  Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη,  Αθήνα, 1999.

Παπαθεοδώρου Θ., Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική. Συγκριτική προσέγγιση, 2η έκδοση, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005.

Χάϊδου Α., Το Σωφρονιστικό Σύστημα. Ζητήματα Θεωρίας και Πρακτικής, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2002.

 

Αθήνα, Μάιος 2017

Αίτηση Συμμετοχής

... για το ακαδ. έτος 2017-2018

Προκήρυξη των εισαγωγικών εξετάσεων 2017-2018 του ΠΜΣ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ"

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

ΦΕΚ υπ’ αρ. 2006/23-7-2014, τ.Β΄& ΦΕΚ 1661/10-6-2016 τ.Β΄

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν καθώς επίσης  και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής. Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.    

Στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 15 φοιτητές/τριες, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:

Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%

Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%.

Στη διαδικασία της συνέντευξης συμμετέχουν οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να καταθέσουν από 1 έως και 30 Ιουνίου 2017, (Τρίτη και Πέμπτη, ώρες: 10:00 – 13:00) στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, που στεγάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Λεωφόρος Συγγρού 136, παλαιό κτίριο, 3ος όροφος, τηλ. 2109201458) προκειμένου να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής. Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η σχετική προκήρυξη υπάρχουν και στην παρακάτω διεύθυνση  του διαδικτύου: http://criminology.panteion.gr

 

Αθήνα, 25-4-2017

Η Διευθύντρια

 

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για περισσότερες λεπτομέρειες

Βρίσκεστε εδώ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ