Κανονισμός

Απόφαση  Γ.Σ.Ε.Σ. 4/04/2002Προοίμιο

1.    Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται στο νομικό πλαίσιο που περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν.2083/1992 και αφορούν αποκλειστικά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα που δεν καλύπτονται από οργανωμένο στο Τμήμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
2.    Το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε θέμα σχετικό με τις διδακτορικές σπουδές στα πλαίσια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανήκει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνθέσεως (ΓΣΕΣ) του Τμήματος.

 

Άρθρο 1
Προαπαιτούμενα-Διαδικασία εγγραφής

1.    Η προδικασία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής τίθεται σε κίνηση είτε με πρόσκληση ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται με πρωτοβουλία ενός από τους Τομείς του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στην αρμοδιότητά του αντίστοιχου Τομέα είτε με άμεση υποβολή αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο πτυχιούχο.
2.     Η αίτηση του υποψηφίου προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος (σύμφωνα και με σχετικό υπόδειγμα), περιλαμβάνει το όνομα του προτεινόμενου ως επιβλέποντα καθηγητή και προσωρινό τίτλο της διατριβής, συνοδεύεται δε απαραιτήτως και από τα εξής:
-βιογραφικό σημείωμα
-αναλυτική πρόταση έρευνας (αντικείμενο, υπόθεση εργασίας, συνοπτική παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων της μελέτης, μεθοδολογία και συνοδευτική βασική βιβλιογραφία)
-δύο συστατικές επιστολές
-επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και τίτλου σπουδών με σχετική βεβαίωση ισοτιμίας όπου αυτή απαιτείται (ΔΟΑΤΑΠ)
-δύο φωτογραφίες
-αντίγραφα εργασιών και δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)
-πιστοποίηση γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
3.    α) Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος πρέπει να έχει βαθμό πτυχίου ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (6,5) ή ΚΑΛΩΣ σε συνδυασμό με βαθμό (ή μέσο όρο) ΑΡΙΣΤΑ (8,5) στο μάθημα (ή στα μαθήματα) του γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο εντάσσεται το θέμα της προτεινόμενης διατριβής.
    β) Για όσους (-ες) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε ταυτόσημο ή συναφές αντικείμενο προς εκείνο της προτεινόμενης προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν απαιτείται η συνδρομή του προαναφερόμενου κριτηρίου.
4.    Υπάρχει ασυμβίβαστο της ιδιότητας του προπτυχιακού φοιτητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας με εκείνη του υποψηφίου διδάκτορα στο ίδιο Τμήμα.
5.    Η ΓΣΕΣ του Τμήματος δύο φορές το χρόνο, και ειδικότερα κατά το μήνα Απρίλιο  και το μήνα Οκτώβριο, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα, κρίνει και αποφασίζει την αποδοχή, την απόρριψη ή την επανεξέταση αιτήσεως προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στα πλαίσια αυτών των συνεδριάσεων της ΓΣΕΣ, οι οποίες ορίζονται σε διαφορετικές ημερομηνίες από εκείνες που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος με την πλήρη σύνθεσή της, εξετάζονται και τα όποια άλλα σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές ζητήματα.
6.    Η ΓΣΕΣ του Τμήματος ορίζει την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 13§1εδ.β του Ν.2083/1992 τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει και το οριστικό θέμα της διατριβής. Ο επιβλέπων ανήκει σε μία από τις βαθμίδες του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή και είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ