Κανονισμός

 

Άρθρο 2
Διαδικασία εκπόνησης

1.    Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών χρόνων από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. (13§1εδ.δ του Ν.2083/1992)
2.    Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο συντάσσει και καταθέτει αρμοδίως έκθεση προόδου στο τέλος κάθε χρόνου από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. Η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να γίνει η ετήσια ανανέωση εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος.
3.    Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο υποψήφιος παρακολουθεί σεμινάρια και προχωρεί σε σύνταξη εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της συμβουλευτικής επιτροπής. Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης επιστημονικής δραστηριότητας του υποψηφίου αποτυπώνεται στα πλαίσια των ετήσιων εκθέσεων προόδου.
4.    Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο υποψήφιος έχει δικαίωμα οικονομικής ενισχύσεως και δωρεάν αξιοποιήσεως των υλικοτεχνικών και όποιων άλλων σχετικών δυνατοτήτων παρέχει το Πανεπιστήμιο.
5.    Η συμβουλευτική επιτροπή κρίνει και αποφασίζει αν έχει ολοκληρωθεί το ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο του υποψηφίου οπότε και επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής. (13§1εδ.στ του Ν.2083/1992)
6.    Σε κάθε περίπτωση, μετά παρέλευση 6ετίας από την έναρξη της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και εφόσον η τελευταία έκθεση προόδου είναι αρνητική ή υπήρξε αδυναμία συντάξεως εκθέσεως προόδου χωρίς ευθύνη του επιβλέποντα και των άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το θέμα εισάγεται προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ με το ερώτημα της διαγραφής του υποψηφίου από το μητρώο υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.
7.    Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο επιβλέπων ενταχθεί ως μέλος ΔΕΠ σε άλλο Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου ΑΕΙ, ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα, στο οποίο μετακινήθηκε ο επιβλέπων. Προϋπόθεση για την έγκριση αυτής της αιτήσεως αποτελεί η αποδοχή της από τη ΓΣΕΣ τόσο του Τμήματος υποδοχής, όσο και του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται αντικαταστάτης του αρχικού επιβλέποντα.
8.    Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας διατηρούν τόσο την ιδιότητα του επιβλέποντα καθηγητή, όσο και εκείνη του μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής, που κατείχαν πριν την αποχώρησή τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία κρίσης και αναγόρευση

Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 13§1εδ.ζ του Ν.2083/1992,

1.    α) Η διαδικασία της τελικής κρίσης της διδακτορικής διατριβής γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ.
β)Τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή.
γ)Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδίκευση προς εκείνη στην οποία εντάσσεται το αντικείμενο της κρινόμενης διατριβής.
δ) Ορισμένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι δυνατόν να προέρχονται από άλλο Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου ΑΕΙ.
2.    Η προφορική υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής γίνεται δημοσίως και αξιολογείται το πρωτότυπο της διατριβής και η συμβολή της στην επιστήμη. Κατά τη διάρκεια της προφορικής δοκιμασίας του υποψηφίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία περιέχονται απαραιτήτως οι γνώμες όλων των μελών της επιτροπής.
3.    Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτούνται πέντε (5) τουλάχιστον θετικές ψήφοι.
4.    Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Άρθρο 4
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

1.    Συγκροτείται με απόφαση της ΓΣΕΣ Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ), στην οποία συμμετέχει ένα (1) μέλος ΔΕΠ από κάθε Τομέα. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΣ μετέχει επίσης και ένα (1) μέλος του Διοικητικού Προσωπικού.
2.    Η ΕΔΣ, η οποία συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά το διάστημα μεταξύ των δύο τακτικών ανά έτος συνεδριάσεων της ΓΣΕΣ, συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα δεδομένα, προκειμένου να παρουσιάσει προς την ΓΣΕΣ έκθεση που αποτυπώνει τη συνολική εικόνα των υπό εκπόνηση στο Τμήμα διδακτορικών διατριβών.
3.     Η ΕΔΣ μετά από εξουσιοδότηση της ΓΣΕΣ συμβάλλει στο συντονισμό επιμέρους εκπαιδευτικών διαδικασιών που αφορούν στις διδακτορικές σπουδές,  και συνεισφέρει στην επίλυση όποιου σχετικού προβλήματος.

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ